fbpx
ER

תמהיל 14227

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
351 000
349 000
350 000
מספר חודשים
240
240
240
מספר שנים
20
20
20
ריבית שנתית [%]
4.74
2.5
5.25
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2266
1849
2358
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2266
2022
2486
עלות לשקל
1.55
1.35
1.65
עלות תאורטית לשקל
1.55
1.27
1.62
מרווח שוק [%]
0.52
-1.43
0.75