fbpx
ER

תמהיל 14226

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל שלוש
פריים
קבועה צמודה
סכום הלוואה
166 668
333 332
200 000
100 000
מספר חודשים
120
180
180
120
מספר שנים
10
15
15
10
ריבית שנתית [%]
4.72
4.66
5.13
2.37
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1745
2577
1595
936
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1745
4086
1640
1216
עלות לשקל
1.26
1.76
1.44
1.28
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.39
1.44
1.12
מרווח שוק [%]
0.85
3.48
0.63
0.98