fbpx
ER

תמהיל 14224

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
משתנה צמודה כל שלוש
סכום הלוואה
450 000
700 000
150 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.95
4.45
2.68
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2401
3526
606
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2402
4118
1662
עלות לשקל
1.92
2.05
2.54
עלות תאורטית לשקל
1.92
1.81
1.46
מרווח שוק [%]
0.48
0.65
1.5