fbpx
ER

תמהיל 14223

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
216 000
210 000
120 000
מספר חודשים
252
300
360
מספר שנים
21
25
30
ריבית שנתית [%]
2.62
4.58
2.58
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1115
1176
479
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2060
1318
1324
עלות לשקל
1.76
1.83
2.53
עלות תאורטית לשקל
1.3
1.68
1.44
מרווח שוק [%]
0.97
0.65
1.47