fbpx
ER

תמהיל 14218

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל שנה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
355 000
119 500
118 000
400 000
425 000
מספר חודשים
228
360
228
300
300
מספר שנים
19
30
19
25
25
ריבית שנתית [%]
4.69
2.58
2.79
4.3
4.28
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2355
477
667
2178
2309
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2355
567
735
2220
2310
עלות לשקל
1.18
1.21
1.2
1.16
1.17
עלות תאורטית לשקל
1.18
1.1
1.1
1.17
1.17
מרווח שוק [%]
0.5
1.47
1.18
0.37
0.35