fbpx
ER

תמהיל 14217

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
משתנה צמודה כל שלוש
סכום הלוואה
485 000
485 000
480 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.83
4.78
2.02
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2000
2538
1778
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4952
2958
4889
עלות לשקל
2.37
2.12
2.33
עלות תאורטית לשקל
1.49
1.88
1.33
מרווח שוק [%]
1.08
0.98
0.84