fbpx
ER

תמהיל 14215

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
פריים
סכום הלוואה
385 000
600 000
165 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5.11
5
6.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2092
3220
1021
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2093
3748
1120
עלות לשקל
1.96
2.18
2.37
עלות תאורטית לשקל
1.96
1.93
2.23
מרווח שוק [%]
0.66
1.2
1.8