fbpx
ER

תמהיל 14213

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
600 000
450 000
450 000
מספר חודשים
204
240
300
מספר שנים
17
20
25
ריבית שנתית [%]
4.85
5.25
4.48
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4324
3032
2496
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4324
3197
2798
עלות לשקל
1.47
1.65
1.81
עלות תאורטית לשקל
1.47
1.62
1.66
מרווח שוק [%]
0.73
0.75
0.55