fbpx
ER

תמהיל 14211

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
משתנה לא צמודה כל שנתיים
זכאות
סכום הלוואה
327 648
150 000
470 000
92 352
מספר חודשים
300
360
360
360
מספר שנים
25
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.75
2.6
4.6
2.82
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1867
600
2409
380
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1868
1660
2816
942
עלות לשקל
1.71
2.54
2.08
2.36
עלות תאורטית לשקל
1.71
1.44
1.85
1.48
מרווח שוק [%]
0.39
1.49
0.82
1.07