fbpx
ER

תמהיל 14208

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
פריים
קבועה צמודה
זכאות
זכאות
סכום הלוואה
233 500
441 860
250 000
233 500
136 680
104 460
מספר חודשים
360
360
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.8
4.38
5.5
3.7
2.82
2.82
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1225
2207
1419
1074
563
430
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1225
2541
1561
2660
1394
1065
עלות לשקל
1.89
2
2.17
2.64
2.36
2.36
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.8
2.04
1.66
1.48
1.48
מרווח שוק [%]
0.33
0.45
1
1.96
1.07
1.07