fbpx
ER

תמהיל 12508

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
משתנה לא צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
83 508
583 000
283 492
150 000
מספר חודשים
300
240
276
300
מספר שנים
25
20
23
25
ריבית שנתית [%]
2.57
4.81
4.9
3.01
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
377
3786
1714
712
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
718
3787
1714
1363
עלות לשקל
1.92
1.55
1.67
2.02
עלות תאורטית לשקל
1.36
1.56
1.67
1.42
מרווח שוק [%]
1.7
1.15
1.27
2.1