fbpx
ER

תמהיל 12500

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
440 000
120 000
120 000
320 000
מספר חודשים
360
300
360
360
מספר שנים
30
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.72
4.75
4.86
5.45
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2287
684
633
1806
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2287
684
634
1807
עלות לשקל
1.87
1.64
1.89
1.94
עלות תאורטית לשקל
1.87
1.71
1.9
2.03
מרווח שוק [%]
1.11
0.5
1.2
1.2