fbpx
ER

תמהיל 12499

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
קבועה לא צמודה
זכאות
סכום הלוואה
219 630
300 000
300 000
190 370
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.41
5.25
4.85
2.57
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
975
1656
1583
759
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2118
1657
1583
1633
עלות לשקל
2.44
1.89
1.9
2.18
עלות תאורטית לשקל
1.6
1.99
1.9
1.44
מרווח שוק [%]
2.5
1
1.23
1.69