fbpx
ER

תמהיל 12498

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה לא צמודה כל עשר
פריים
קבועה צמודה
זכאות
סכום הלוואה
370 000
300 000
149 630
190 370
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.66
5.35
2.9
2.57
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1910
1675
622
759
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1910
1675
1340
1633
עלות לשקל
1.86
1.91
2.27
2.18
עלות תאורטית לשקל
1.86
2.01
1.5
1.44
מרווח שוק [%]
1.1
1.1
2.02
1.69