fbpx
ER

תמהיל 12496

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה צמודה
סכום הלוואה
136 370
100 000
200 000
93 630
100 000
מספר חודשים
360
240
360
360
240
מספר שנים
30
20
30
30
20
ריבית שנתית [%]
2.61
5.3
5.65
4.91
4.5
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
546
676
1154
497
632
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1176
677
1154
1080
1064
עלות לשקל
2.19
1.62
1.98
2.92
2.01
עלות תאורטית לשקל
1.44
1.62
2.08
1.91
1.52
מרווח שוק [%]
1.73
1.66
1.4
4
3.65