fbpx
ER

תמהיל 12495

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
264 000
436 000
400 000
מספר חודשים
300
240
300
מספר שנים
25
20
25
ריבית שנתית [%]
4.8
4.39
4.59
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1512
2732
2243
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1516
2733
2244
עלות לשקל
1.01
1.5
1.67
עלות תאורטית לשקל
1
1.5
1.68
מרווח שוק [%]
3.89
0.75
0.93