fbpx
ER

תמהיל 12494

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
330 000
330 000
325 000
מספר חודשים
360
192
360
מספר שנים
30
16
30
ריבית שנתית [%]
5.25
4.7
5.41
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1822
2448
1827
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1822
2448
1827
עלות לשקל
1.32
1.27
1.35
עלות תאורטית לשקל
1.34
1.27
1.35
מרווח שוק [%]
1
1.05
1.75