fbpx
ER

תמהיל 12493

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
1 172 661
241 127
32 963
753 978
210 521
מספר חודשים
288
360
264
300
360
מספר שנים
24
30
22
25
30
ריבית שנתית [%]
2.7
4.9
2.7
5.06
5.26
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
5536
1279
165
4434
1163
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
10 280
1280
293
4434
1164
עלות לשקל
1.9
1.91
1.8
1.75
1.97
עלות תאורטית לשקל
1.36
1.91
1.33
1.76
1.99
מרווח שוק [%]
1.84
1.28
1.84
1.4
1.6