fbpx
ER

תמהיל 12492

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
106 500
75 000
68 500
מספר חודשים
120
180
120
מספר שנים
10
15
10
ריבית שנתית [%]
5.1
4.55
4.36
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1134
575
705
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1135
576
923
עלות לשקל
1.28
1.35
1.42
עלות תאורטית לשקל
1.28
1.38
1.24
מרווח שוק [%]
1.39
0.3
3.45