fbpx
ER

תמהיל 12481

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
284 000
340 000
226 000
100 000
120 000
80 000
מספר חודשים
300
300
300
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
25
25
25
ריבית שנתית [%]
5.15
5.25
3.4
5.25
5.15
3.4
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1685
2037
1119
599
712
396
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1685
2037
2143
599
712
759
עלות לשקל
1.78
1.72
2.11
1.8
1.71
2.11
עלות תאורטית לשקל
1.78
1.8
1.49
1.8
1.78
1.49
מרווח שוק [%]
1.53
1
2.49
1.63
0.9
2.49