fbpx
ER

תמהיל 12478

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
1 172 661
32 963
753 978
200 398
240 000
מספר חודשים
360
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.7
2.7
5.06
5.06
4.9
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4756
133
4075
1083
1273
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
10 233
288
4075
1083
1274
עלות לשקל
2.22
2.22
1.93
1.93
1.91
עלות תאורטית לשקל
1.46
1.46
1.95
1.95
1.91
מרווח שוק [%]
1.82
1.82
1.4
1.4
1.28