fbpx
ER

תמהיל 12472

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
142 090
330 000
157 000
87 000
153 910
מספר חודשים
120
360
360
360
120
מספר שנים
10
30
30
30
10
ריבית שנתית [%]
4.8
5.1
5.06
3.51
2.37
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1493
1791
848
391
1441
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1493
1792
849
850
1890
עלות לשקל
1.26
1.86
1.93
2.47
1.29
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.95
1.95
1.62
1.12
מרווח שוק [%]
1.09
0.85
1.4
2.6
1.47