fbpx
ER

תמהיל 12465

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
1 172 661
32 963
753 978
210 521
241 127
מספר חודשים
288
264
300
360
360
מספר שנים
24
22
25
30
30
ריבית שנתית [%]
2.8
2.9
5.66
5.76
4.77
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
5596
169
4702
1229
1260
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
10 747
308
4702
1230
1261
עלות לשקל
1.95
1.86
1.85
2.08
1.88
עלות תאורטית לשקל
1.37
1.35
1.87
2.1
1.88
מרווח שוק [%]
1.71
1.81
1.69
1.79
0.86