fbpx
ER

תמהיל 12459

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
90 000
170 000
מספר חודשים
72
240
מספר שנים
6
20
ריבית שנתית [%]
4.7
5.55
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1436
1174
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1437
1174
עלות לשקל
1.15
1.6
עלות תאורטית לשקל
1.15
1.66
מרווח שוק [%]
0.92
1.3