fbpx
ER

תמהיל 12458

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שבע
זכאות
סכום הלוואה
200 000
450 000
150 000
300 000
250 000
מספר חודשים
240
300
360
240
240
מספר שנים
20
25
30
20
20
ריבית שנתית [%]
4.55
5.15
3.65
4.1
2.48
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1270
2670
686
1833
1322
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1271
2670
786
1834
2225
עלות לשקל
1.52
1.71
1.32
1.18
1.68
עלות תאורטית לשקל
1.52
1.78
1.17
1.18
1.27
מרווח שוק [%]
0.91
0.9
2.74
0.52
1.63