fbpx
ER

תמהיל 12457

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
452 500
400 000
160 000
300 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.3
5.25
5.04
4.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1981
2208
862
1601
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4264
2209
863
1601
עלות לשקל
2.39
1.89
1.93
1.92
עלות תאורטית לשקל
1.58
1.99
1.94
1.92
מרווח שוק [%]
2.42
1
1.38
1.33