fbpx
ER

תמהיל 12456

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
452 000
452 000
452 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.18
4.95
3.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2205
2412
2067
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2205
2413
4491
עלות לשקל
1.76
1.83
2.51
עלות תאורטית לשקל
1.76
1.92
1.65
מרווח שוק [%]
0.57
0.7
2.74