fbpx
ER

תמהיל 12450

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
440 000
320 000
120 000
120 000
מספר חודשים
360
240
240
240
מספר שנים
30
20
20
20
ריבית שנתית [%]
4.72
5.45
3.75
4.75
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2287
2192
711
775
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2287
2192
1201
775
עלות לשקל
1.87
1.59
1.88
1.5
עלות תאורטית לשקל
1.87
1.64
1.42
1.55
מרווח שוק [%]
1.11
1.2
2.84
0.5