fbpx
ER

תמהיל 12449

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
440 000
440 000
220 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5.5
5.2
4.03
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2498
2416
1054
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2498
2416
2289
עלות לשקל
1.95
1.98
2.63
עלות תאורטית לשקל
2.04
1.98
1.72
מרווח שוק [%]
1.25
1.58
3.12