fbpx
ER

תמהיל 12441

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
220 000
430 000
220 000
420 000
מספר חודשים
240
336
240
336
מספר שנים
20
28
20
28
ריבית שנתית [%]
4.6
5.1
3.35
4.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1403
2406
1259
2237
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1404
2406
2118
2238
עלות לשקל
1.53
1.79
1.82
1.78
עלות תאורטית לשקל
1.53
1.88
1.37
1.79
מרווח שוק [%]
0.96
0.85
2.5
0.99