fbpx
ER

תמהיל 12436

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
386 000
343 000
129 000
מספר חודשים
360
240
360
מספר שנים
30
20
30
ריבית שנתית [%]
5.25
4.85
3.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2131
2235
590
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2132
2235
1241
עלות לשקל
1.88
1.56
2.45
עלות תאורטית לשקל
1.99
1.56
1.65
מרווח שוק [%]
1
1.48
2.74