fbpx
ER

תמהיל 12435

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שבע
פריים
קבועה לא צמודה
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
85 000
315 000
400 000
480 000
300 000
220 000
מספר חודשים
240
360
360
360
300
240
מספר שנים
20
30
30
30
25
20
ריבית שנתית [%]
2.4
3.25
4.75
5.05
4.85
4.87
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
446
1370
2086
2591
1727
1436
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
751
2978
2087
2591
1728
1436
עלות לשקל
1.67
2.39
1.88
1.85
1.73
1.57
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.57
1.88
1.94
1.73
1.57
מרווח שוק [%]
1.55
2.34
1.17
0.8
1.23
1.23