fbpx
ER

תמהיל 12434

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
זכאות
סכום הלוואה
340 000
436 000
560 070
20 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5.25
3.5
4.5
2.61
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1877
1957
2837
80
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1877
4116
2838
168
עלות לשקל
1.88
2.41
1.82
2.16
עלות תאורטית לשקל
1.99
1.62
1.82
1.44
מרווח שוק [%]
1
2.59
1.12
1.87