fbpx
ER

תמהיל 12433

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
181 000
349 000
מספר חודשים
60
60
מספר שנים
5.4167
5.4167
ריבית שנתית [%]
4.96
5.75
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3181
6261
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3181
6261
עלות לשקל
1.14
1.15
עלות תאורטית לשקל
1.14
1.17
מרווח שוק [%]
1.45
1.5