fbpx
ER

תמהיל 12432

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
60 000
270 800
270 800
75 400
מספר חודשים
300
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
25
ריבית שנתית [%]
2.57
5.4
4.69
3.33
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
271
1646
1534
370
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
506
1647
1535
690
עלות לשקל
1.9
1.74
1.7
2.05
עלות תאורטית לשקל
1.36
1.82
1.7
1.47
מרווח שוק [%]
1.85
1.15
1.32
2.42