fbpx
ER

תמהיל 12411

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
348 600
245 075
180 000
115 922
מספר חודשים
300
264
300
300
מספר שנים
25
22
25
25
ריבית שנתית [%]
5.25
4.6
2.7
2.57
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2088
1477
825
524
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2089
1478
1555
978
עלות לשקל
1.71
1.59
1.93
1.9
עלות תאורטית לשקל
1.8
1.59
1.38
1.36
מרווח שוק [%]
1
1.23
1.92
1.85