fbpx
ER

תמהיל 12409

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
700 000
750 000
500 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.56
4.95
4
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3571
4003
2387
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3572
4003
5085
עלות לשקל
1.84
1.82
2.59
עלות תאורטית לשקל
1.84
1.92
1.72
מרווח שוק [%]
1.18
0.7
3.22