fbpx
ER

תמהיל 12396

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
150 000
152 000
מספר חודשים
360
120
מספר שנים
30
10
ריבית שנתית [%]
5.55
4.68
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
856
1588
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
856
1589
עלות לשקל
1.95
1.25
עלות תאורטית לשקל
2.06
1.25
מרווח שוק [%]
1.3
1.27