fbpx
ER

תמהיל 12380

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
566 667
566 666
566 667
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.88
5.32
4.08
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3000
3153
2731
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3001
3154
3103
עלות לשקל
1.91
1.92
1.33
עלות תאורטית לשקל
1.91
2
1.19
מרווח שוק [%]
1.48
1.57
3.23