fbpx
ER

תמהיל 12379

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
זכאות
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
325 000
320 000
220 000
125 000
מספר חודשים
300
360
360
360
מספר שנים
25
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.8
4.8
2.56
3.52
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1862
1678
876
562
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1862
1679
1826
1186
עלות לשקל
1.72
1.81
2.14
2.43
עלות תאורטית לשקל
1.72
1.89
1.43
1.62
מרווח שוק [%]
1.4
1.05
1.76
2.67