fbpx
ER

תמהיל 12376

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
513 000
347 000
180 000
מספר חודשים
360
240
360
מספר שנים
30
20
30
ריבית שנתית [%]
4.65
4.26
3.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2645
2150
823
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2645
2151
1735
עלות לשקל
1.78
1.49
2.47
עלות תאורטית לשקל
1.86
1.49
1.65
מרווח שוק [%]
0.9
0.86
2.8