fbpx
ER

תמהיל 12346

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
600 000
600 000
300 000
150 000
מספר חודשים
240
300
240
300
מספר שנים
20
25
20
25
ריבית שנתית [%]
4.49
4.75
2.49
4.66
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3792
3420
1588
847
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3793
3421
2619
849
עלות לשקל
1.52
1.65
1.66
1.7
עלות תאורטית לשקל
1.52
1.71
1.27
1.69
מרווח שוק [%]
1.09
1
1.73
1.27