fbpx
ER

תמהיל 12339

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
360 000
210 000
360 000
150 000
מספר חודשים
180
360
360
360
מספר שנים
15
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.5
4.75
3.4
4.36
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2753
1095
1596
747
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2754
1095
3365
750
עלות לשקל
1.38
1.8
2.39
1.8
עלות תאורטית לשקל
1.38
1.88
1.6
1.79
מרווח שוק [%]
1.09
1
2.55
0.97