fbpx
ER

תמהיל 12338

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
110 000
90 000
60 000
140 000
מספר חודשים
96
96
96
360
מספר שנים
8
8
8
30
ריבית שנתית [%]
1.55
4.45
4.02
2.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1219
1115
731
586
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1502
1116
732
588
עלות לשקל
1.18
1.17
1.17
1
עלות תאורטית לשקל
1.06
1.19
1.17
1
מרווח שוק [%]
0.65
0.7
0.56
2.1