fbpx
ER

תמהיל 12336

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
300 000
200 001
99 999
מספר חודשים
360
180
300
מספר שנים
30
15
25
ריבית שנתית [%]
4.95
4.5
3.57
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1601
1529
504
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1601
1530
942
עלות לשקל
1.84
1.38
2.11
עלות תאורטית לשקל
1.92
1.38
1.51
מרווח שוק [%]
1.2
1.09
2.72