fbpx
ER

תמהיל 12325

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
500 000
234 000
734 000
732 000
מספר חודשים
360
300
360
360
מספר שנים
30
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.75
2.95
4.65
3.38
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2608
1103
3784
3238
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2608
2046
3785
6825
עלות לשקל
1.88
1.97
1.78
2.38
עלות תאורטית לשקל
1.88
1.41
1.86
1.59
מרווח שוק [%]
1.35
2.18
0.9
2.53