fbpx
ER

תמהיל 12324

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
401 000
399 000
400 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5.5
5.35
5.75
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2276
2228
2334
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2277
2228
2334
עלות לשקל
2.04
1.96
2.02
עלות תאורטית לשקל
2.04
2.01
2.1
מרווח שוק [%]
2.1
1.7
2