fbpx
ER

תמהיל 12320

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
זכאות
קבועה צמודה
סכום הלוואה
100 000
775 000
73 752
601 248
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.75
4.65
2.46
3.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
521
3996
289
2750
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
522
3996
598
5670
עלות לשקל
1.88
1.84
2.1
2.44
עלות תאורטית לשקל
1.88
1.86
1.42
1.65
מרווח שוק [%]
1.25
0.9
1.55
2.75