fbpx
ER

תמהיל 12289

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
238 750
240 000
460 000
460 000
מספר חודשים
300
300
360
360
מספר שנים
25
25
30
30
ריבית שנתית [%]
3.2
4.5
4.75
4.86
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1157
1333
2399
2430
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2127
1334
2400
2436
עלות לשקל
2.02
1.67
1.86
1.91
עלות תאורטית לשקל
1.45
1.67
1.88
1.9
מרווח שוק [%]
2.32
0.99
1
1.4