fbpx
ER

תמהיל 12287

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
210 000
300 000
480 000
210 000
מספר חודשים
360
360
300
360
מספר שנים
30
30
25
30
ריבית שנתית [%]
2.96
4.75
4.5
3.09
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
880
1564
2667
895
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1816
1565
2668
1895
עלות לשקל
2.24
1.86
1.67
2.32
עלות תאורטית לשקל
1.51
1.88
1.67
1.54
מרווח שוק [%]
2.06
1
0.99
2.27